Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. “Aktywny rodzic z LGOM” o numerze RPDS.08.04.01-02-0042/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do składania oferty cenowej w zakresie realizacji kursu dla 5 Uczestniczek/-ów ww. projektu.