Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. “Aktywni rodzice” o numerze RPDS.08.04.01-02-0056/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania oferty cenowej, w zakresie realizacji szkolenia dla Uczestniczek ww. projektu. Poniżej Zapytanie ofertowe oraz Formularz…