Informacja o wyniku naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt J.Juszczyńska, D. Juszko sp. jawna w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 20.07.2020 r. ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Konkurs: POWR.01.02.01- IP.10-02-002/20, podaje do wiadomości publicznej informację o…

Ogłoszenie o naborze do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Konkurs:  POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20   Ogłaszający nabór: Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt J. Juszczyńska, D. Juszko spółka jawna Róży Wiatrów 5/7 m.9 53-023 Wrocław NIP: 8992602202 REGON:020513014 KRS: 0000278121   I.…

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” o numerze RPDS.08.04.01-02-0047/19, w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej, w zakresie realizacji kursu dla 3 Uczestników…