Projekt na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Dla kogo: Projekt skierowany jest do: związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), wspólnot mieszkaniowych i TBS, Partnerstwa Publiczno – Prywatne.   Wartość dofinansowania: 70% kosztów   Warunki dostępu: 1) budynki zabytkowe (budynki indywidualnie ujęte w rejestrze/wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej…