Informacja o wyniku naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt J.Juszczyńska, D. Juszko sp. jawna w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 20.07.2020 r. ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Konkurs: POWR.01.02.01- IP.10-02-002/20, podaje do wiadomości publicznej informację o…